වැදිජන උරුමය

රු 2,400.00

ISBN : 978-955-0028-10-8
Written by : ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන–ගාමිණි අධිකාරි

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_094 Categories: ,

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-10-8
Written by : ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන–ගාමිණි අධිකාරි
Translator :
Weight (kg) : 1.055
Year : 2010
Pages : 392

Description : වැදි ජන උරුමය
වේගයෙන් නවීකරණය වන ශී‍්‍ර ලංකාවේ වැදි ජනතාවගේ උරුමය, ඉතිහාසය සහ සාමාජික තත්ත්වය ගැන දැනට නිකුත් කර ඇති පළල් ම කෘතියයි. ජීව විද්‍යාත්මක සහ මානව විද්‍යාත්මක දත්ත සහ පර්යේෂණ ප‍්‍රතිඵල දක්වයි. සෑම අධ්‍යාපන ආයතනයක ම තිබිය යුතු කෘතියකි. ප‍්‍රවීණ සංස්කාරක මණ්ඩලයක් විසින් ලියැවී ඇත.

Additional information

Weight 1.055 kg