වැදිජන උරුමය

(2 customer reviews)

රු 2,400.00

ISBN : 978-955-0028-10-8
Written by : ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන–ගාමිණි අධිකාරි

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_094 Categories: ,

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-10-8
Written by : ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන–ගාමිණි අධිකාරි
Translator :
Weight (kg) : 1.055
Year : 2010
Pages : 392

Description : වැදි ජන උරුමය
වේගයෙන් නවීකරණය වන ශී‍්‍ර ලංකාවේ වැදි ජනතාවගේ උරුමය, ඉතිහාසය සහ සාමාජික තත්ත්වය ගැන දැනට නිකුත් කර ඇති පළල් ම කෘතියයි. ජීව විද්‍යාත්මක සහ මානව විද්‍යාත්මක දත්ත සහ පර්යේෂණ ප‍්‍රතිඵල දක්වයි. සෑම අධ්‍යාපන ආයතනයක ම තිබිය යුතු කෘතියකි. ප‍්‍රවීණ සංස්කාරක මණ්ඩලයක් විසින් ලියැවී ඇත.

Additional information

Weight 1.055 kg

2 reviews for වැදිජන උරුමය

  1. mumning

    That s what makes getting pregnant not as easy as you may have thought. buy clomid online no prescription uk No way to know what effect if any the CoQ10 had.

  2. draidly

    An exception is nerve cells in your hands and feet clomid cost

Add a review

Your email address will not be published.