වැවි බැදි සිරිත්

රු 360.00

ISBN : 978-955-0028-30-6
Written by : ජීවන සුරංග ගමගේ

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_102 Categories: ,

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-30-6
Written by : ජීවන සුරංග ගමගේ
Translator :
Weight (kg) : 0.120
Year :
Pages : 103

Description : වැව් බැන්ඳි සිරිත්

වැව් සංස්කෘතිය ගැන ලියැවුණු සරල විග‍්‍රහයකි. වැව සමඟ බිහි වු උරුමයන් විද්‍යා වර්ධනය, ශිල්පීය නිපුණත්වය සහ සංස්කෘතික ජයග‍්‍රහනයන් කතුවරයා මනාව විස්තර කරයි.

Additional information

Weight 0.12 kg