වැවි බැදි සිරිත්

රු 360.00

ISBN : 978-955-0028-30-6
Written by : ජීවන සුරංග ගමගේ

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_102 Categories: ,

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-30-6
Written by : ජීවන සුරංග ගමගේ
Translator :
Weight (kg) : 0.120
Year :
Pages : 103

Description : වැව් බැන්ඳි සිරිත්

වැව් සංස්කෘතිය ගැන ලියැවුණු සරල විග‍්‍රහයකි. වැව සමඟ බිහි වු උරුමයන් විද්‍යා වර්ධනය, ශිල්පීය නිපුණත්වය සහ සංස්කෘතික ජයග‍්‍රහනයන් කතුවරයා මනාව විස්තර කරයි.

Additional information

Weight 0.12 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වැවි බැදි සිරිත්”

Your email address will not be published.