යෝගාසන – Yoga

රු 850.00

ISBN : 978-955-0028-43-6
Written by : නන්දන වීරසිංහ

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-43-6
Written by : නන්දන වීරසිංහ
Translator :
Weight (kg) : 0.260
Year : 2015
Pages : 116

යෝගාසන

ද්වි භාෂා ග්‍රන්තයකි භ්‍රාමනික උගතුන් තිදෙනෙක් විසින් ලියා අති මෙම කෘතිය යෝගාසන ගැන විද්යාත්මක විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරයි. ගඹුරු දාර්ශනික කරුණු පාඨකයාට තේරුම් කර ගත හකි අන්ඳමින් ලියා අත.

Additional information

Weight 0.26 kg