සිනාලන්තය

රු 480.00

ISBN : 978-955-0028-40-5
Written by : අරුණ එරංග ධිසානායක

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_110 Categories: , ,

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-40-5
Written by : අරුණ එරංග ධිසානායක
Translator :
Weight (kg) : 0.290
Year : 2014
Pages : 210

Description : සිනාලන්තය
සමාජ-විවේචක සහ උපහාසාත්මක සිනා කථා 270 ක් කතුවරයා එකතු කර ඇත. මෙය වර්තමාන සිංහල සාහිත්‍යයට නව එකතු කිරීමකි. සෑම මට්ටමක ම පාඨකයකුගේ සමාජ පරිනතභාවය සහ අවබෝ්ධය ඉහළ නැංවීමට උදව් දෙන නව පියවරකි.

Additional information

Weight 0.29 kg