පරිසරයයි පුංචි මමයි – 2 ශ්‍රේණිය  I කොටස

රු 300.00

Parisarayai Punchi Mamai Grade 2 – Part 1

Sold By: IBMC Publications

Download Catalog

Description

දෙවන ශ්‍රේණියට අදාළ පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පාදක කර ගනිමින් සම්පාදනය කර ඇති වැඩ පොතකි.

Additional information

Weight 0.24 kg
Dimensions 28 × 21 × 0.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරිසරයයි පුංචි මමයි – 2 ශ්‍රේණිය  I කොටස”

Your email address will not be published.